વિરામ પૂરો થઈ ગયો છે.

ઠીક-ઠીક લાંબા વિરામ બાદ અમારું ‘સાયુજ્ય’ ફરીથી સજ્જ થઈ રહ્યું છે.

અમારા નવા પુસ્તકના પ્રકાશનની તૈયારીઓને કારણે થોડો સમય આ વિરામ લેવો પડ્યો હતો. પુસ્તક પ્રકાશનનું એ કાર્ય સુપેરે પૂરુ થઈ ચૂક્યું છે, અને એ પુસ્તકની જાહેરાતથી જ ફરીથી અમે ‘સાયુજ્ય’ના સથવારે ફરીથી પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યાં છીએ.

પુસ્તકની જાહેરાત બાદ, ફરીથી એ જ ઉત્સાહ સાથે અમારાં સર્જનો અમે અહીંથી વહેતાં કરીશું. આભાર.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: